FAQs Complain Problems

राय सुझाब पेश गर्न अनुरोध बारे ।

जिल्ला मकवानपुर मनहरी गाउँपालिका वडा नं ९ मा यस मनहरी गाउँपालिकाको भवन निर्माण आयोजना संचालन गर्न गईरहेकोले यहाँको सूचना प्रकाशन भएको मितिले ७ दिन भित्र लिखित राय सुझाव पेश गर्नुहुन हनुरोध छ ।
राय सुझावको लागी पत्राचार गर्ने ठेगानाः
मनहरी गाउँपालिका, गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय रजैया मकवानपुर।
फोन नंः ०५७-४१९३०३
ईमेलः manaharimun@gmail.com
वेभसाईटः www.manaharimun.gov.np

आर्थिक वर्ष: