FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मनहरी गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५ ७५/७६ 12/22/2019 - 15:53 PDF icon मनहरी गाउँपालिकाको सहकारी ऐन २०७५.pdf
मनहरी गाउँपालिकाको विपद व्यवस्थापन विशेष कोष संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 12/22/2019 - 15:52 PDF icon विपद व्यवस्थापन विशेष कोष संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५.pdf
मनहरी गाउँपालिकाको विनियेाजन ऐन, २०७५ ७६/७७ 12/22/2019 - 15:51 PDF icon मनहरी गाउँपालिकाको विनियेाजन ऐन, २०७५.pdf
मनहरी गाउँपालिकाको महिला समन्वय समिति गठन तथा कार्य संचालन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 12/22/2019 - 15:49 PDF icon महिला समन्वय समिति गठन तथा कार्य संचालन कार्यविधि, २०७५.pdf
मनहरी गाउँपालिकाको मर्मत सम्भार विशेष कोष संचालन निर्देशिका, २०७५ ७६/७७ 12/22/2019 - 14:33 PDF icon मर्मत सम्भार विशेष कोषा संचालन निर्देशिका, २०७५.pdf
मनहरी गाउँपालिकामा बिपत जेाखिम न्युनीकरणा तथा व्यवस्थापन गर्न बनेकेा ऐन –२०७५ ७६/७७ 12/22/2019 - 14:32 PDF icon मनहरी गाउँपालिकामा बिपत जेाखिम न्युनीकरणा तथा व्यवस्थापन गर्न बनेकेा एेन –२०७५.pdf
मनहरी गाउँपालिकाकेा अर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेकेा विधेयक–२०७४ ७६/७७ 12/22/2019 - 14:31 PDF icon मनहरी गाउँपालिकाकेा अर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेकेा विधेयक–२०७४.pdf
मनहरी गाउँपालिकाकाे राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यबिधि–२०७४ ७६/७७ 12/22/2019 - 14:30 PDF icon मनहरी गाउँपालिकाकाे राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यबिधि–२०७४.pdf
मनहरी गाउँपालिकाकाे आर्थिक ऐन – २०७५ ७५/७६ 12/22/2019 - 14:29 PDF icon मनहरी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन – २०७५.pdf
मनहरी गाउँपालिकाकाे आर्थिक ऐन । २०७४ ७४/७५ 12/22/2019 - 14:28 PDF icon मनहरी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७४.pdf

Pages