FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मनहरी गाउँपालिका जनतासँग अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७९ ७८/७९ 03/29/2023 - 15:35 PDF icon जनतासगँ अध्यक्ष उपाध्यक्ष कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७९.pdf
मनहरी गाउँपालिका दलित समन्वय समिति गठन तथा कार्यसञ्चालन सशोधित कार्विधि २०७५ ७९/८० 03/29/2023 - 15:25 PDF icon दलित समन्वय समिति गठन तथा सञ्चालन सैशोधित कार्याविधि २०७५.pdf
मनहरी गाउँपालिका महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविक सेवा तथा सुबिधा सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ ७९/८० 03/29/2023 - 15:22 PDF icon महिला समुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका सम्बन्धि कार्यविधि २०७९.pdf
मनहरी गाउँपालिका महिला समन्वय समिति गठन तथा कार्यसञ्चालन संशोधित कार्यविधि २०७५ ७९/८० 03/29/2023 - 15:19 PDF icon महिला समन्वय समिति कार्यविधि २०७५.pdf
मनहरी गाउँपालिका ज्येष्ठ नागरिक समन्वय समिति गठन तथा कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७९ ७९/८० 03/29/2023 - 15:17 PDF icon जेष्ठ नागरिक समन्वय समिति गठन तथा कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७९.pdf
मनहरी गाउँपालिकाको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशी मुलप्रवाहिकारण रणनिति २०७९ ७८/७९ 03/29/2023 - 15:15 PDF icon लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशी.pdf
मनहरी गाउँपालिका सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७९ ७९/८० 03/29/2023 - 15:13 PDF icon सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७९.pdf
मनहरी गाउँपालिका संक्षिप्त वातावरण अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 03/12/2023 - 16:34 PDF icon संक्षिप्त वातावरण अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण कार्यविधि २०७७.pdf
वाताबरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७७ ७६/७७ 03/12/2023 - 16:33 PDF icon वाताबरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७७.pdf
अध्यापन कार्यमा सहयोग अनुदान कार्यान्वयन निर्देशिका 2079 ७९/८० 01/01/2023 - 12:25 PDF icon अध्यापन कार्यमा सहयोग अनुदान कार्यान्वयन निर्देशिका 2079.pdf

Pages