FAQs Complain Problems

सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन प्रणाली (COPOMIS) सन्चालनको लागी User Name र Password लिन सम्पर्क गर्ने सम्बन्धी सूचना।

सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन प्रणाली (COPOMIS) सन्चालनको लागी User Name र Password  लिन सम्पर्क गर्ने सम्बन्धमा ।

सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन प्रणाली (COPOMIS) सन्चालनको लागी User Name र Password लिन सम्पर्क गर्ने सम्बन्धमा ।

आर्थिक वर्ष: