FAQs Complain Problems

आ व २०७४।७५ को मनहरी गाउँपालिका भित्र रहेका सामुदाियीक विद्यालयहरुको अन्तिम लेखा परिक्षणको लागि विद्यालयहरुबाट प्राप्त सिफारिस बमोजिम तपशिलका सुचिकृत रजिस्टर्ड लेखापरिक्षकहरुलाई निम्न अनुसार विद्यालयहरुमा लेखा परिक्षण गर्नको लागि स्विकृती प्रदान गरिएको छ।

गाउँकार्यपालिकाको बैठक, माघ ७ २०७५ को निर्णयगाउँकार्यपालिकाको बैठक, माघ ७ २०७५ को निर्णय

आ व २०७४।७५ को मनहरी गाउँपालिका भित्र रहेका सामुदाियीक विद्यालयहरुको अन्तिम लेखा परिक्षणको लागि विद्यालयहरुबाट प्राप्त सिफारिस बमोजिम तपशिलका सुचिकृत रजिस्टर्ड लेखापरिक्षकहरुलाई निम्न अनुसार विद्यालयहरुमा लेखा परिक्षण गर्नको लागि स्विकृती प्रदान गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष: