FAQs Complain Problems

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०७९ भदौ १७ गते बसेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु ।

७९/८० 09/02/2022 - 17:35 PDF icon मिति २०७९ भदौ १७ गते बसेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु ।.pdf

मिति २०७९ भदौ ०७ गते बसेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु ।

७९/८० 08/26/2022 - 14:11 PDF icon दोस्रो कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु.pdf

मिति २०७९ साउन १८ गते बसेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु ।

७९/८० 08/03/2022 - 18:04 PDF icon गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरू ।.pdf

मिति २०७९ असार ३० गते बसेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७८/७९ 07/19/2022 - 17:10 PDF icon मिति २०७९ असार ३० गते बसेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।.pdf

मिति २०७९ असार २२ गते बसेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७८/७९ 07/08/2022 - 14:12 PDF icon मिति २०७९ असार २२ गते बसेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।.pdf

मिति २०७९ असार १७ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७८/७९ 07/04/2022 - 13:35 PDF icon मिति २०७९ असार १७ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।.pdf

मिति २०७९ आसार १७ गते बसेको गाउँकार्यपालिकाको निर्णयहरु

७८/७९ 07/01/2022 - 17:30 PDF icon कार्यपालिका_.pdf

मिति २०७९ असार ९ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७८/७९ 06/24/2022 - 08:33 PDF icon मिति २०७९ असार ९ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।.pdf

मिति २०७९ जेष्ठ २३ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७८/७९ 06/07/2022 - 15:24 PDF icon मिति २०७९ जेष्ठ २३ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।.pdf

मिति २०७९ जेष्ठ १८ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७८/७९ 06/03/2022 - 10:46 PDF icon मिति २०७९ जेष्ठ १८ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।।.pdf

Pages