FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना।। २०७७/७/२४

७७/७८ 11/10/2020 - 16:28

ठेक्का नं BRIDGE/NCB/MAN-39-2076/77 को आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि आशयको पुन प्रकाशित सूचना।।

७७/७८ 09/24/2020 - 16:15

ठेक्का नं BRIDGE/NCB/MAN-38-2076/77 को आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि आशयको पुन प्रकाशित सूचना।।

७७/७८ 09/24/2020 - 16:15

ठेक्का नं BRIDGE/NCB/MAN-37-2076/77 को आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि आशयको पुन प्रकाशित सूचना।।

७७/७८ 09/24/2020 - 16:14

ठेक्का नं BRIDGE/NCB/MAN-36-2076/77 को आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि आशयको पुन प्रकाशित सूचना।।

७७/७८ 09/24/2020 - 16:13

ठेक्का नं BRIDGE/NCB/MAN-40-2076/77 को आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि आशयको सूचना।।

७७/७८ 09/16/2020 - 21:22

ठेक्का नं BRIDGE/NCB/MAN-39-2076/77 को आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि आशयको सूचना।।

७७/७८ 09/16/2020 - 21:20

ठेक्का नं BRIDGE/NCB/MAN-38-2076/77 को आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि आशयको सूचना।।

७७/७८ 09/16/2020 - 21:18

ठेक्का नं BRIDGE/NCB/MAN-37-2076/77 को आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि आशयको सूचना।।

७७/७८ 09/16/2020 - 21:16

ठेक्का नं BRIDGE/NCB/MAN-36-2076/77को आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि आशयको सूचना।।

७७/७८ 09/16/2020 - 21:14

Pages