FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मनहरी गाउँपालिकाकाे आर्थिक ऐन – २०७५ ७५/७६ 12/22/2019 - 14:29 PDF icon मनहरी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन – २०७५.pdf
मनहरी गाउँपालिकाकाे आर्थिक ऐन । २०७४ ७४/७५ 12/22/2019 - 14:28 PDF icon मनहरी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७४.pdf
मनहरी गाउँपालिका शिक्षा ऐन २०७५ ७६/७७ 12/22/2019 - 14:26 PDF icon मनहरी गाउँपालिका शिक्षा ऐन २०७५.pdf
मनहरी गाउँपालिका प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७५ ७६/७७ 12/22/2019 - 14:25 PDF icon मनहरी गाउँपालिका प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७५.pdf
मनहरी गाउँपालिका करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७६/७७ 12/22/2019 - 14:24 PDF icon मनहरी गाउँपालिका करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
मनहरी गाउँपालिका अपांगता सरेाकार समन्वय समिति गठन तथा कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ७६/७७ 12/22/2019 - 14:23 PDF icon मनहरी गाउँपालिका अपांगता सरेाकार समन्वय समिति गठन तथा कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७५.pdf
मनहरी गाउँपालिकाको बस्ती विकास तथा सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी अधारभूत मापदण्ड, २०७५ ७६/७७ 12/22/2019 - 14:22 PDF icon बस्ती विकास तथा सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी अधारभूत मापदण्ड, २०७५.pdf
मनहरी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन (संसोधन), २०७४ ७६/७७ 12/22/2019 - 14:19 PDF icon विनियोजन ऐन (संसोधन), २०७४.pdf
मनहरी गाउँपालिकाको दलित समन्वय गठन तथा कार्य संचालन कार्यविधि, २०७५ ७६/७७ 12/22/2019 - 14:17 PDF icon दलित समन्वय गठन तथा कार्य संचालन कार्यविधि, २०७५.pdf
मनहरी गाउँपालिकाको घ वर्गकेा निर्माण व्यवसायी इजाजत सम्बन्धी बनेकेा ऐन –२०७५ ७६/७७ 12/22/2019 - 14:16 PDF icon घ वर्गकेा निर्माण व्यवसायी इजाजत सम्बन्धी बनेकेा एेन –२०७५.pdf

Pages